Resultaten

Hier vindt u een overzicht van de projecten die vanuit Schuldenlab070 succesvol zijn ontwikkeld en afgerond. Sommigen daarvan zijn opgeschaald en overgenomen door andere gemeenten.

Scheiden is één van de levensgebeurtenissen die een grote impact kan hebben op de financiële situatie van mensen. Als er kinderen in het spel zijn en is sprake van een slechte verstandhouding wordt de situatie ernstiger.

Schulden lopen vaak in korte tijd fors op doordat o.a. invorderingsmaatregelen worden doorgevoerd  als de burger door beperkte betaalcapaciteit niet of niet tijdig kan betalen.

Duurzaamheid staat hoog op de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke agenda. Er zijn vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld om meer gebruik te maken van elektra en minder van gas. Overstappen naar schone energie is kostbaar en niet altijd betaalbaar voor mensen met een smalle beurs.

Steeds vaker wordt technologie ingezet in het verbeteren van schuldhulpverlening. Ook zetten steeds meer organisaties kunstmatige intelligentie en algoritmes in als hulpmiddel bij of vervanger van dienstverlening.

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak moeite met hun financiële huishouding. Zıj doen soms impulsieve aankopen of hebben moeite met het begrijpen van facturen en rekeningen. Ze kunnen niet altijd de gevolgen van hun gedrag overzien en daardoor zijn ze vatbaar voor schulden en financieel misbruik.

Als je langdurig in armoede leeft of structureel stress hebt over schulden, dan kan dit een ernstige belemmering vormen in het meedoen in de maatschappij. Het zorgt voor minder zelfvertrouwen en veerkracht. En het heeft negatieve gevolgen voor je gezondheid. Het leidt tot chronische stress en zelfs een lagere levensverwachting.

Voor een perspectief op een beter bestaan is het noodzakelijk dat huisvesting goed geregeld is. Wanneer er een huisuitzetting dreigt of mensen thuisloos zijn, en er sprake is van problematiek op meerdere leefdomeinen, komen mensen niet verder in ondersteuningstrajecten.

In Den Haag wonen minstens 20.000 kinderen die opgroeien in armoede. Vaak een lastig onderwerp om over te praten. Om hierbij te helpen, is het kinderboek 'De schoen van 10 miljoen' geschreven. De verhalen in dit boek zijn geïnspireerd op gesprekken met Haagse gezinnen. Tijdens Wereldarmoededag op 17 oktober werd er uit het boek voorgelezen aan basisschoolleerlingen in Den Haag.

Naast het ontbreken van woonruimte is schuldenproblematiek reden nummer twee aarom mensen niet uitstromen ui de maatschappelijke. Een traject van schuldhulpverlening is pas mogelijk wanneer iemand een stabiele woon- en verblijfplaats heeft. De pilot ‘Daklozen-perspectiefaanpak’ werkt aan een toekomstperspectief zonder deze voorwaarde.

Amargi koppelt huishoudens met risico’s op schulden aan vrijwilligers, bij voorkeur uit de buurt. Samen brengen zij de uitgaven onder controle. Amargi geeft bovendien tips voor besparingen. Gemiddeld levert dat een gemiddeld gezin een belangrijk koopkrachtvoordeel op.

Mensen met achterstanden
Vroege interventie

De maatschappelijke kosten van een multiprobleemhuishouden zijn gemiddeld 104.000 euro per jaar. Sociaal Hospitaal (SOHOS), een Health Impact Bond van de gemeente Den Haag en Society Impact, met zorgverzekeraar CZ en het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) als partners, zetten daar een kostenbesparende maatwerkaanpak tegenover. 

Multi probleemgezinnen
Curatie

Jongeren en instanties die zich bezighouden met schuldenproblematiek weten elkaar niet goed te vinden. SchuldZero gaat dat veranderen en wil een wegwijzer zijn in de financiën voor jongeren uit Den Haag en omgeving. Dat doet SchuldZero door te verbinden, verbeteren en waar nodig uit te breiden wat er al aan hulp en voorzieningen is. Met de hulp van jongeren zelf.

Jongeren
Curatie
Interventie
Preventie
Vroege interventie

Hoe kan het dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven? Hoe zorgen we ervoor dat financiële achterstand van ouders niet langer de kansengelijkheid van henzelf en hun kinderen in de weg zit? Schuldenlab070 en Society Impact zijn samen op zoek naar een systeemdoorbraak om generatiearmoede in Den Haag een halt toe te roepen.

De app Saldobaas is een digitaal maatje dat studenten leert budgetteren. Zo biedt de applicatie inzicht in inkomsten en uitgaven. Ook geeft de app handige tips en informatie om beter met geld om te gaan. Gebruikers krijgen bovendien slimme notificaties zodat zij niets over het hoofd zien.

Jongeren
Preventie

fiKks is een gratis app die mensen met betalingsachterstanden aan buddy’s koppelt. Deze buddy’s helpen deelnemers anoniem en vertrouwelijk met hun geldzaken. Doel is dat mensen met een betalingsachterstand zo weer zicht op een nieuwe toekomst krijgen.

Interventie

Geldzaken070 biedt de juiste hulp bij geldzaken aan inwoners van Den Haag. Gratis en vrijblijvend. Problemen worden direct opgelost. Waar dat niet kan, koppelt Geldzaken070 inwoners aan een organisatie of instantie die hen het beste kan helpen.

Mensen met een risico op schulden
Vroege interventie

Het Vaste Lasten Pakket helpt mensen met beginnende risicovolle financiële problemen om zeven belangrijke vaste lasten maandelijks volledig en op tijd te betalen. In ruil voor deelname krijgen deelnemers direct inzicht in wat zij de rest van de maand vrij te besteden hebben én een betalingskorting.  

Mensen met laag inkomen en veel regelingen
Preventie

Collectief Schuldregelen verkort de doorlooptijd van schuldhulpverlening. In plaats van voor elk schuldendossier nieuwe afspraken te maken, vindt een collectieve afhandeling van schulden plaats. Dat levert een enorme besparing aan arbeidsuren op. De klant heeft bovendien eerder schuldenrust.

Mensen in de schuldhulpverlening
Interventie

Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) helpt jongeren die door schulden in de problemen zijn gekomen. Deelnemers worden zo snel mogelijk schulden(zorgen)vrij gemaakt. Zo ontstaat er ruimte om aan de slag te gaan met een perspectiefplan op maat.

Jongeren
Interventie

Samen Zorgenvrij Wonen: dat is de ambitie van de pilot Zuid West, Thuis Best. Bewoners krijgen collectief ondersteuning, speciaal gericht op schulden, multiproblematiek en het versterken van de bewoners-community.

Multi probleemgezinnen
Interventie

De oorspronkelijke titel van het project was ‘LED verlichting voor minima’. Het doel was om de drempel om zelf te investeren in energiebesparende maatregelen in huis te verlagen. 

Huurders met een laag besteedbaar inkomen
Vroege interventie

Studenten met financiële problemen lopen meer risico op studie-uitval. Dit is een probleem voor de student zelf, maar het brengt ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Zo gaat talent voor de arbeidsmarkt verloren, wordt er een groter beroep gedaan op voorzieningen van de overheid zoals zorg en bijstand en lopen onderwijsinstellingen diplomabekostiging mis.

Studenten
Vroege interventie

Woningbouwcorporatie Staedion heeft geconstateerd dat 20% van hun studenten binnen een jaar betalingsproblemen heeft. De helft daarvan heeft zelfs binnen drie maanden een achterstand.

Huurders van Staedion (tot 27 jaar)
Preventie

Met de pilot Collectief Schuldregelen vervangen we de individuele aanpak van schulddossiers door een collectieve afhandeling. De gemeente Den Haag en schuldeisers maken vooraf afspraken over de afhandeling van openstaande schulden.

Mensen in de schuldhulpverlening
Curatie

De Saldobaas app is een handige tool voor studenten om overzicht te krijgen over hun financiën. De app is een ‘maatje’ die de jongeren leert hoe je kunt budgetteren. De applicatie biedt studenten persoonlijke hulp met het maken van een financieel overzicht. 

Jongeren
Preventie

Inwoners kunnen bij de Helpdesk Geldzaken binnenlopen voor al hun vragen over geld, snel inzicht in inkomsten en uitgaven en gratis advies. 

Mensen met vragen over financiën
Preventie