Scheiden & Schulden

Scheiden is één van de levensgebeurtenissen die een grote impact kan hebben op de financiële situatie van mensen. Als er kinderen in het spel zijn en is sprake van een slechte verstandhouding wordt de situatie ernstiger.

Kind met teddybeer

Voor alle betrokkenen heeft dit grote impact, zowel mentaal als financieel. Deze situatie kan een basis vormen voor het ontstaan van multiprobleemgezinnen, waarbij de maatschappelijke kosten hoog oplopen. Hierin ligt de uitdaging om met verschillende partijen te verkennen hoe – in een zo’n vroeg mogelijk stadium – de juiste interventie plaatsvindt. Binnen dit thema willen we bewustwording creëren van het handelen en de gevolgen daarvan rondom scheiden, zowel voor de kinderen als voor de ouder(s) zelf. Om dit te bewerkstelligen zijn we aangesloten bij diverse initiatieven die lokaal en landelijk in gang worden gezet.

Projecten vanuit deze innovatie

Inwoners kunnen bij de Helpdesk Geldzaken binnenlopen voor al hun vragen over geld, snel inzicht in inkomsten en uitgaven en gratis advies. 

Mensen met vragen over financiën
Preventie