Afgerond

Hier vindt u een overzicht van de projecten die vanuit Schuldenlab070 succesvol zijn ontwikkeld en afgerond. Sommigen daarvan zijn opgeschaald en overgenomen door andere gemeenten.

In Den Haag wonen minstens 20.000 kinderen die opgroeien in armoede. Vaak een lastig onderwerp om over te praten. Om hierbij te helpen, is het kinderboek 'De schoen van 10 miljoen' geschreven. De verhalen in dit boek zijn geïnspireerd op gesprekken met Haagse gezinnen. Tijdens Wereldarmoededag op 17 oktober werd er uit het boek voorgelezen aan basisschoolleerlingen in Den Haag.

Naast het ontbreken van woonruimte is schuldenproblematiek reden nummer twee aarom mensen niet uitstromen ui de maatschappelijke. Een traject van schuldhulpverlening is pas mogelijk wanneer iemand een stabiele woon- en verblijfplaats heeft. De pilot ‘Daklozen-perspectiefaanpak’ werkt aan een toekomstperspectief zonder deze voorwaarde.

Schuldenvrij terug in de maatschappij: dat is waar reclasseringscliënten en ex-gedetineerden bij gebaat zijn. Het vergroot hun kansen op een succesvolle re-integratie en participatie in de maatschappij.

Cliënten van de Reclassering

Amargi koppelt huishoudens met risico’s op schulden aan vrijwilligers, bij voorkeur uit de buurt. Samen brengen zij de uitgaven onder controle. Amargi geeft bovendien tips voor besparingen. Gemiddeld levert dat een gemiddeld gezin een belangrijk koopkrachtvoordeel op.

Mensen met achterstanden
Vroege interventie

De maatschappelijke kosten van een multiprobleemhuishouden zijn gemiddeld 104.000 euro per jaar. Sociaal Hospitaal (SOHOS), een Health Impact Bond van de gemeente Den Haag en Society Impact, met zorgverzekeraar CZ en het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) als partners, zetten daar een kostenbesparende maatwerkaanpak tegenover. 

Multi probleemgezinnen
Curatie

Jongeren en instanties die zich bezighouden met schuldenproblematiek weten elkaar niet goed te vinden. SchuldZero gaat dat veranderen en wil een wegwijzer zijn in de financiën voor jongeren uit Den Haag en omgeving. Dat doet SchuldZero door te verbinden, verbeteren en waar nodig uit te breiden wat er al aan hulp en voorzieningen is. Met de hulp van jongeren zelf.

Jongeren
Curatie
Interventie
Preventie
Vroege interventie

Hoe kan het dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven? Hoe zorgen we ervoor dat financiële achterstand van ouders niet langer de kansengelijkheid van henzelf en hun kinderen in de weg zit? Schuldenlab070 en Society Impact zijn samen op zoek naar een systeemdoorbraak om generatiearmoede in Den Haag een halt toe te roepen.

fiKks is een gratis app die mensen met betalingsachterstanden aan buddy’s koppelt. Deze buddy’s helpen deelnemers anoniem en vertrouwelijk met hun geldzaken. Doel is dat mensen met een betalingsachterstand zo weer zicht op een nieuwe toekomst krijgen.

Interventie

Het Vaste Lasten Pakket helpt mensen met beginnende risicovolle financiële problemen om zeven belangrijke vaste lasten maandelijks volledig en op tijd te betalen. In ruil voor deelname krijgen deelnemers direct inzicht in wat zij de rest van de maand vrij te besteden hebben én een betalingskorting.  

Mensen met laag inkomen en veel regelingen
Preventie

Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) helpt jongeren die door schulden in de problemen zijn gekomen. Deelnemers worden zo snel mogelijk schulden(zorgen)vrij gemaakt. Zo ontstaat er ruimte om aan de slag te gaan met een perspectiefplan op maat.

Jongeren
Interventie

Samen Zorgenvrij Wonen: dat is de ambitie van de pilot Zuid West, Thuis Best. Bewoners krijgen collectief ondersteuning, speciaal gericht op schulden, multiproblematiek en het versterken van de bewoners-community.

Multi probleemgezinnen
Interventie

Studenten met financiële problemen lopen meer risico op studie-uitval. Dit is een probleem voor de student zelf, maar het brengt ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Zo gaat talent voor de arbeidsmarkt verloren, wordt er een groter beroep gedaan op voorzieningen van de overheid zoals zorg en bijstand en lopen onderwijsinstellingen diplomabekostiging mis.

Studenten
Vroege interventie

De Saldobaas app is een handige tool voor studenten om overzicht te krijgen over hun financiën. De app is een ‘maatje’ die de jongeren leert hoe je kunt budgetteren. De applicatie biedt studenten persoonlijke hulp met het maken van een financieel overzicht. 

Jongeren
Preventie

Inwoners kunnen bij de Helpdesk Geldzaken binnenlopen voor al hun vragen over geld, snel inzicht in inkomsten en uitgaven en gratis advies. 

Mensen met vragen over financiën
Preventie